| 27 خرداد 1400

En | 

مناقصات
 تاریخ ایجادعنوانحجم توضیحات
1397/08/29آگهي مزايده شماره 97/1934.62 KBدانلود اداره كل راه وشهرسازي استان چهارمحال وبختياري در نظردارد واحد هاي تجاري واقع در منظريه شهركرد و قطعات مسكوني واقع در شهر هاي بن و سامان را از طريق مزايده واگذار نمايد .متقاضيان ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز كاري جهت اخذ فرم تقاضا،تكميل