شنبه، 9 مرداد 1400

En | 

   
معاونت بازآفرینی و مسکن
ابراهیم علیرضایی
 

 

خلاصه اي از حوزه وظايفي

راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله راهبري اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين و توسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت راهبري امر مديريت و توليد مسكن شركت كميسيون ها ، كميته ها ، و شوراي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.
 
ادارات تابعه
 
 
 
 
فرآيندها

 

فرآيند اطلاع رساني براي ثبت نام واحدهاي فاقد متقاضي مسكن مهر