02 مهر 1400

En | 

 


 

 

معاونت معماري و شهرسازي
صغري محمد عليزاده

خلاصه اي از حوزه وظايفي
راهبري و نظارت بر امر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري -  راهبري دبيرخانه هاي كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي و كميسيون ماده 5 در استان- راهبري و نظارت بر طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي- شركت در كميسيون ها، كميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه ها ي ذيربط
 

ادارات تابعه
اداره طرح های توسعه شهری و معماری
 
اداره نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران شهري
 
اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی
 
اداره دبيرخانه كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي

كارگروه و كميسيون
 

فرآيند ها
 
 
 
 
 

 

 

 

 مجموعه ضوابط و آيين نامه ها

فرم تاسیس دفاتر طراحی