05 بهمن 1398
En | 

 


 

مديريت معماري و شهرسازي
صغري محمد عليزاده

خلاصه اي از حوزه وظايفي
راهبري و نظارت بر امر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري -  راهبري دبيرخانه هاي كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي و كميسيون ماده 5 در استان- راهبري و نظارت بر طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي- شركت در كميسيون ها، كميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه ها ي ذيربط


ادارات تابعه
اداره معماري و طراحي شهري

اداره نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران شهري

اداره طرح هاي كالبدي

اداره دبيرخانه كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي

كارگروه و كميسيون


فرآيند ها

 

 

 مجموعه ضوابط و آيين نامه ها