02 مهر 1400

En | 

 


 

 

معاونت مهندسی و مسکن

حمید ربیعی

خلاصه اي از حوزه وظايفي
برنامه ريزي ، تهيه خط مشي ، ساختمان و توسعه راههاي اصلي ، فرعي منطقه اي و روستايي با هماهنگي واحدهاي برنامه ريزي استان با توجه برنامه ريزي با توجه به نياز ها و اولويت ها و امكانات مالي – همكاري در تنظيم موافقت نامه ها ي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي اصلي و فرعي- تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران و رسيدگي و ارائه صورت وضعيت موقت، قطعي به اداره پيمان رسيدگي جهت تسويه حساب نهايي- انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها- تهيه و بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرايي پيمانكاران راههاي فرعي و روستايي طرف قرارداد طبق ضوابط – بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي
 
ادارات تابعه
اداره اجرای پروژه های ساختمانی و تاسسیات عمومی
 
اداره فنی و امور مهندسین مشاور
 
اداره نظارت بر ساخت راهها
 
اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی
   
فرآيند ها فرآیند احداث تبادل ها (تقاطع های غیر همسطح)
  فرآیند احداث یک محور روستایی
  فرآیند تخصیص قیر برای احداث و آسفالت محورهای روستایی
  فرآیند احداث یک راه اصلی و فرعی
  فرآیند نظارت بر حسن اجرای عملیات عبور تاسیسات زیربنایی