پنجشنبه، 8 خرداد 1399
En | 
   
مديريت توسعه منابع

حسین ده محسنی


خلاصه اي از حوزه وظايفي

سرپرستي و هدايت كليه واحدهاي تحت نظارت به منظور حسن انجام وظايف محوله نظارت بر گردش كار كليه فعاليت هاي اداري ، ساختاري رفاهي و مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارش هاي مستمر در زمينه
ادارات تابعه
 اداره توسعه منابع انساني و تحول اداري
 اداره امور مالي و ذيحسابي
اداره درآمد هزينه هاي عملياتي
فرآيندها