02 مهر 1400

En | 

   
معاونت توسعه منابع

هادی باقری

خلاصه اي از حوزه وظايفي

سرپرستي و هدايت كليه واحدهاي تحت نظارت به منظور حسن انجام وظايف محوله نظارت بر گردش كار كليه فعاليت هاي اداري ، ساختاري رفاهي و مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارش هاي مستمر در زمينه
 
ادارات تابعه
 اداره پشتیبانی
 
 اداره امور مالي و ذيحسابي
 
اداره درآمد هزينه هاي عملياتي
فرآيندها

فرايند جذب كارآموز