02 مهر 1400

En | 

اداره راه و شهرسازی شهرستان لردگان

رئیس شهرستان عبد الرضا امیری

 

خدمات
استعلامات اداره ثبت اسناد و املاک جهت صدور سند به نام اشخاص حقیقی و حقوقی

( فرآیند پاسخ به این گونه استعلامات 1- همراه داشتن کروکی utm    ملک مورد  درخواست 2- اخذ استعلام لازم از اداره منایع طبیعی 3- ارسال پاسخ به اداره ثبت اسناد و املاک به محض وصول پاسخ منابع طبیعی)

2- مراجعات مربوط به استعلامات طرح های جهاد کشاورزی (فرآیند پاسخ به این گونه استعلامات 1- همراه داشتن جوابیه اداره منابع طبیعی 2- ارسال پاسخ در همان روز )

انتقال قطعی  اسناد اراضی واگذار شده فرایند  انجام کار 1-ارائه مدارک مورد نیاز از سوی متقاض شامل کپی پروانه ساختمان،کپی برابر با اصل گواهی عدم خلاف  یا پایانکار، اصل قرارداد واگذاری، و تصویر وکالت نامه2-اعذ سند تک برگ ملک مورد درخواست درصورتی که سند تک برگی آن صادر نشده باشد  3- تهیه فرم تسویه حساب و ارسال به اداره کل 4- انجام مراحل تسویه حساب در اداره کل 5- مکاتبه با دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر انتقال قطعی ملک واگذار شده
پاسخ به استعلامات جهاد کشاورزی مبنی بر چگونگی محل استقرار اراضی در حریم یا محدوده شهر

فرآیند پاسخ به این گونه استعلامات 1- همراه داشتن  کروکی utm    ملک مورد  درخواست 2- ارسال پاسخ در همان روز

 

 

 

آدرس : لردگان- بلوار شهداء خیابان بقیه الله(کوچه جنب تربیت بدنی) اداره راه و شهرسازی شهرستان لردگان

شماره های تماس: 03834442020----03834445181