02 مهر 1400

En | 

اداره راه و شهرسازی شهرستان بروجن

رئیس شهرستان سیف اله قربانی

 

خدمات

املاک و حقوقی

 
صدور سند و تکمیل پرونده جهت تسویه حساب و انتقال قطعی
 • درخواست و پیگیری صدور سند
 • تکمیل پرونده جهت تسویه حساب
 • ارسال به دفترخانه جهت انتقال قطعی
 • تشکیل و تکمیل پرونده واگذاری اراضی واافتاده
استعلام فرم ج بنیاد مسکن

انجام استعلام فرم ج جهت واگذاری مسکن مهر بنیاد مسکن

* در صورت ارسال نامه و پیوست اسکن صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی از طریق اتوماسیون اداری، نیاز به حضور فیزیکی ارباب رجوع نمی باشد.

استعلام اداره ثبت اسناد
 • بررسی و پاسخ استعلام درخصوص واقع و یا خارج بودن املاک مورد استعلام در اراضی تحت مالکیت این اداره
 • بررسی درخواست اصلاح سند توسط اشخاص از طرف اداره ثبت اسناد و املاک و ارائه پاسخ مقتضی
حقوقی ثبت دادخواست ،شرکت در جلسات رسیدگی ،اجرای قرار کارشناسی و اخذ نظریه کارشناسی و ثبت لوایح و دفاعیه و اخذ اجراییات احکام و هماهنگی با کلانتری ها و دستگاههای اجرایی جهت اجرای احکام
تفکیک و اصلاح سند درخواست تفکیک و اصلاح سند و صورتمجلس تفکیکی اراضی واگذار شده از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
وضعیت موجود اراضی واگذار شده بازدید میدانی و بررسی وضعیت موجود اراضی واگذار شده از نظر ساخت وساز
معوض حقوق مالکانه تشکیل و پیگیری پرونده های معوض حقوق مالکانه اراضی تملکی طبق تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری و تخصیص زمین جهت واگذاری
انجام مزایده

شناسایی اراضی دارای قابلیت فروش از طریق مزایده و پیشنهاد به معاونت محترم املاک وحقوقی جهت فروش از طریق مزایده

* اطلاع رسانی انجام مزایده از طریق سایت

شهرسازی ومعماری

 
پیگیری تحویل و تحول اراضی ملی از نمایندگی اداره منابع طبیعی به نمایندگی  این اداره کل

پیگیری روند تحویل و تحول راضی ملی واقع در حریم از اداره منابع طبیعی و جهادکشاورزی بروجن

* اطلاع رسانی از آخرین وضعیت اراضی تحویل و تحول شده از طریق سایت به شهروندان

  پیگیری وضعیت اراضی واافتاده و رهاشده تحت مالکیت این اداره در سطح شهرستان بروجن

تشکیل پرونده و ارسال درخواست مبنی بر واگذاری اراضی واافتاده به پلاک همجوار

تخصیص زمین جهت اختصاص به متقاضین کاربری های خدماتی در حریم شهرهای شهرستان پیگیری درخواست واگذاری بر روی اراضی دولتی و ارسال درخواستها جهت طرح در کمیسیون های مربوطه به این اداره کل
پاسخ به استعلام درخواست های تغییر کاربری اراضی در سطح حریم و خارج از حریم شهرستان بروجن

جانمایی طرح درخواستی متقاضی در طرح جامع ناحیه شرق استان و اعلام کاربری و وضعیت قرارگیری در محدوده و حریم شهرها

* در صورت ارسال نامه و پیوست نقشه اراضی مورد درخواست متقاضی و پاسخ استعلام اداره منابع طبیعی از طریق اتوماسیون اداری، نیاز به حضور فیزیکی ارباب رجوع نمی باشد.

پاسخ به استعلام چگونگی واقع شدن اراضی معارض در اراضی تحت مالکیت این اداره از سوی یگان حفاظت اراضی بروجن هرگونه دخل و تصرف در اراضی تحت مالکیت از طرف یگان حفاظت اراضی این اداره رصد شده و از طریق برداشت نقاط UTM اراضی مذکور، وضعیت قرارگیری  آنها در نقشه ها مصوب اراضی ملی تدقیق و به یگان حفاظت اعلام می گردد.
نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان در جلسات  مرتبط (ستاد بازآفرینی شهری شهرستان بروجن کمیته مناسب سازی معابر برای معلولین کمیته برررسی و تهیه طرح جامع و ...)

حضور در جلسات، به همراه ارائه گزارش و پیگیری موارد مطروحه در جلسات...

 • پیگیری و اقدام فی مابین ادارات، بدون نیاز به حضور ارباب رجوع
 • اطلاع رسانی نتیجه اقدامات صورت گرفته در جلسات از طریق وب سایت سازمان
راهنمایی ارباب رجوع در خصوص تشکیل پرونده جهت دریافت تسهیلات بافت فرسوده

در اختیار قرار دادن شیوه نامه استفاده از تسهیلات بافت فرسوده به متقاضیات دریافت تسهیلات

* اطلاع رسانی به ارباب رجوع از طریق بارگذاری شیوه نامه مربوطه در سایت سازمان و عدم نیاز به حضور فیزیکی ارباب رجوع در اداره

بازآفرینی شهری و مسکن

 
بازدید و نظارت در سایت های مسکن مهر
 • بازدید و نظارت مستمر در فاز 3 شهرک الهیه در طی انجام مراحل آماده سازی زمین
 • بازدید و نظارت از حفاری های انجام گرفته توسط مردم مربوط به انشعابات گاز و آب و فاضلاب در فاز 1 و 2 الهیه
 • بازدید و نظارت بر حفاری های صورت گرفته توسط شرکت گاز و آب و فاضلاب و مخابرات در فاز 1 و 2 الهیه
 • بازدید از ساختمان های ساخته شده توسط شرکت های انبوه ساز و اعلام لیست مشکلاتساختمان ها به اداره کل
 • پیگیری تفکیک اسناد پروژه مسکن مهر سایبان خورشید در ثبت اسناد بروجن
 • نظارت و تعیین تکلیف اراضی واگذار شده توسط بنیاد مسکن در طرحهای مسکن مهر گندمان و فرادنبه
 • پیگیری و اقدام فی مابین ادارات، بدون نیاز به حضور ارباب رجوع
 • اطلاع رسانی نتیجه اقدامات صورت گرفته در جلسات از طریق وب سایت سازمان
 • نیازمند حضور فیزیکی ارباب رجوع در خصوص دریافت سند، اقدام به حفاری جهت انشعابات، اعلام مشکلات ساختمانها، اعلام مشکلات سایت الهیه ...
قرارداداجاره عرصه و سند اعیانی وپایان کار

پیگیری از طریق اداره تعاون و ارسال نامه به شرکت های تعاونی و انبوه ساز و ارسال اعضا جهت انجام مراحل قرارداد اجاره عرصه

ساخت و توسعه راهها

 
پروژه های در حال اجرا و در دست اقدام جهت اتمام، افتتاح و بهره برداری

بازدید از پروژه های فعالو اخذ گزارش از پیمانکار مربوطه در خصوص وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه و اقدام در خصوص رفع مشکلات موجود در خصوص تسریع روند اجرا و بهره برداری از پروژه و ارائه گزارش به استان

آدرس : بروجن – بلوار ملت – روبروی قنادی ملت 

شماره های تماس: 03834243554 -  فکس 03834243900