05 بهمن 1398
En | 

راهبردمشارکت الکترونیکی اداره کل :

با توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل ها و با عنایت به اهمیت نقش بازخوردی نظرات کاربران وشناسایی اهداف کیفیتی با توجه به دامنه خدمات دستگاه و نیز فرآیندهاي موجود در دستگاه در راستای نقشه جامع دولت الکترونیک و آئین نامه توسعه خدمات الکترونیک، فرم نظر سنجی تهیه و بصورت دوره ای خدمات مورد ارزیابی قرار می گیرند.

نظر شما در خصوص هریک از خدمات چیست؟
Loading
  • عالی خوب متوسط ضعیف
    *نظارت و ارزیابی ساخت و سازهای استان
    *صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
    *تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهری
    نحوه برخورد