پنجشنبه، 8 خرداد 1399
En | 
Loading
 • عالی خوب متوسط ضعیف
  * صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  * صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  * صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی
  * نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازها
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی
  * تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري
  * تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري