02 مهر 1400

En | 

  اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري
آدرس : شهركرد- خيابان آيت الله كاشاني جنب استانداري
تلفن : 4-03833333222
فاكس: 0383334943
دبيرخانه داخلي :261-133
روابط عمومي داخلي : 228

 


مدير كل: حسینعلی مقصودی شورابی
مدرك تحصيلي :فوق لیسانس مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
داخلي :
298

دفتر:33332874-038

خلاصه اي از حوزه وظايفي : راهبري امور مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات- راهبري امور واحد هاي شهرستاني- راهبري امور مربوط به حراست بر اساس ضوابط و مقررات- نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها- نظارت بر امور مربوط به كنترل روند طرح ها و پروژه ها- اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و مأموريت هاي تعيين شده دبير كميسيون هاي ماده 5 و كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي شركت در كميسيون ها ، كميته ها، شوراها و جلسات مربوط بر حسب قوانين ، آئين نامه هاي موضوعه و وظايف محوله

رئیس اداره حراست: علی رئیسی

خلاصه اي از حوزه وظايفي : انجام امور مربوط به حراست بر اساس ضوابط و مقررات


تلفن:33333744

مدير توسعه منابع:
هادی باقری
مدرك تحصيلي : فوق لیسانس مهندسی عمران
داخلي:292
خلاصه اي از حوزه وظايفي :سرپرستي و هدايت كليه واحدهاي تحت نظارت به منظور حسن انجام وظايف محوله نظارت بر گردش كار كليه فعاليت هاي اداري ، ساختاري رفاهي و مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارش هاي مستمر در زمينه

مديرساخت و توسعه راهها:مهندس حمید ربیعی
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس عمران
داخلي:108

خلاصه اي از حوزه وظايفي : برنامه ريزي ، تهيه خط مشي ، ساختمان و توسعه راههاي  اصلي ، فرعي منطقه اي و روستايي با هماهنگي  واحدهاي برنامه ريزي استان با توجه برنامه ريزي با توجه به نياز ها و اولويت ها و امكانات مالي همكاري در تنظيم موافقت نامه ها ي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه  راههاي اصلي و فرعي- تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران و رسيدگي و ارائه صورت وضعيت موقت، قطعي به اداره پيمان رسيدگي جهت تسويه حساب نهايي- انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها- تهيه و بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرايي پيمانكاران  راههاي فرعي و روستايي طرف قرارداد طبق ضوابط بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي .

مدير معماري و شهرسازي :صغري محمد عليزاده
داخلي :203

مدرك تحصيلي : ليسانس جغرافيا و برنامه ريزي شهري

خلاصه اي از حوزه وظايفي : راهبري و نظارت بر امر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري -  راهبري دبيرخانه هاي كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي و كميسيون ماده 5 در استان- راهبري و نظارت بر طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي- شركت در كميسيون ها، كميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه ها ي ذيربط


 

مدير املاك و حقوقي :سید احسان حسینی
مدرك تحصيلي :فوق ليسانس حقوق خصوصي
داخلي :219

خلاصه اي از حوزه وظايفي :راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايتواحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله كنترل امر جمع آوري آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز جهت برنامه ريزي فعاليت ها و اقدامات واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه نتايج به مدير كل استان- نظارت بر ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعات زمين در سطح استان- نظارت بر امر شناسايي ، انتخاب زمين مناسب براي پروژه ها و امكان سنجي اراضي و تحويل زمين.
 
 
مدير مسكن و ساختمان:
مهندس ابراهیم علیرضایی
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس عمران
داخلي 278

خلاصه اي از حوزه وظايفي : راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله راهبري اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين و توسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت راهبري امر مديريت و توليد مسكن شركت كميسيون ها ، كميته ها ، و شوراي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه.