02 مهر 1400

En | 

 عنوانحجم تاریخ ایجادتوضیحات
آگهي مزايده 99/1نامشخصدانلود1399/04/04اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد قطعات زمين به شرح پیوست را از طريق مزايده واگذار نمايد.
آگهی مزایده املاک 4 ـ 99 اداره کل راه و شهرسازینامشخصدانلود1399/11/15آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی در خیابان شریعتی شهرکرد