پنجشنبه، 8 خرداد 1399
En | 
 عنوانحجم تاریخ ایجادتوضیحات
آگهي مزايده (فراخوان)6/9849.93 KBدانلود1398/12/22اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد قطعات زمين فایل پیوست را از طريق فراخوان(به دارندگان موافقت نامه اصولي از ارگان مربوطه بر روي قطعه زمين مورد نظر با كاربري مصوب) واگذار نمايد.
آگهي مزايده 5/98148.55 KBدانلود1398/11/07اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد قطعات زمين واقع در شهركرد را به شرح پیوست از طريق مزايده واگذار نمايد.