| 27 خرداد 1400

En | 

 عنوانحجم تاریخ ایجادتوضیحات
آگهي مزايده (فراخوان) شماره2-1400131.99 KBدانلود1400/03/06اداره كل راه وشهرسازي استان چهارمحال وبختياري در نظردارد قطعه زمين مشروحه ذيل را از طريق برگزاري فراخوان به دارندگان موافقت نامه اصولي از ارگان مربوطه بر روي قطعه زمين مورد نظر با كاربري مصوب به صورت اجاره واگذار نمايد