| 14 مرداد 1399

En | 

 عنوانحجم تاریخ ایجادتوضیحات
آگهي مزايده 99/11.88 MBدانلود1399/04/04اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد قطعات زمين به شرح پیوست را از طريق مزايده واگذار نمايد.