05 بهمن 1398
En | 
 تاریخ ایجادعنوانحجم توضیحات
1398/06/07آگهي مزايده شماره3/981.66 MBدانلوداداره كل راه وشهرسازي استان چهارمحال وبختياري در نظرداردقطعات زمين واقع در شهركرد و فرخشهر و واحدهاي مسكوني فایل پیوست را واقع در مجتمع طلوع شهركرد از طريق برگزاري مزايده واگذار نمايد .متقاضيان ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز كاري جهت اخذ فرم